Regulamin Programu „Program z pompą – wsparcie dla Instalatorów KAISAI’

§ 1 Organizator i czas trwania Programu „Program z pompą – wsparcie dla Instalatorów KAISAI" 

 1. Organizatorem Programu "Program z pompą- wsparcie dla Instalatorów KAISAI" („Program”) jest spółka KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707159, posiadająca NIP: 956-216-37-81, REGON: 340118385, BDO: 000009287, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł („Organizator”). 
 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. („Okres Trwania Programu”).

§ 2 Uczestnicy Programu

 1. W Okresie Trwania Programu do Programu mogą przystąpić instalatorzy pomp ciepła powietrze-woda marki KAISAI ("Urządzenie"), których Organizator jest generalnym dystrybutorem:
 1. prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wyłącznie lub między innymi wykonywanie instalacji elektrycznej, sterującej i chłodniczej, niezbędnej do uruchomienia Urządzenia;
 2. prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki prawa handlowego;
 3. mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4.  dokonujący zakupów Urządzeń w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz użytkowników końcowych.
 1. Prawo do Nagród opisanych § 7 Regulaminu, po zgromadzeniu- zgodnie z postanowieniami Regulaminu- wystarczającej liczby punktów do ich otrzymania, przysługiwać będzie wyłącznie podmiotowi, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, spełniającemu łącznie wszystkie warunki opisane w ust. 1 powyżej („Uczestnik”). 
 1. W przypadku przyznania przez Organizatora Nagrody danemu Uczestnikowi, Nagroda przysługiwała  będzie wyłącznie temu Uczestnikowi. W przypadku przyznania Nagrody Uczestnikowi będącemu spółką prawa handlowego, o osobach, które będą korzystały z Nagrody decyduje Uczestnik, zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika, z tym że w przypadku Nagrody- Konferencji i Szkolenia Organizator zastrzega, że co najmniej jedną osobą wskazaną przez Uczestnika do udziału w Konferencji i  Szkoleniu musi być instalator Urządzeń. 

§ 3 Warunki Uczestnictwa w Programie

 1. Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Programu: programzpompa.pl („Strona Programu”).
 2. Przystąpienie do Programu przez uprawniony podmiot odbywa się poprzez zarejestrowanie się do Programu w Okresie Trwania Programu. Zarejestrowanie się do Programu następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na podstronie Programu- https://programzpompa.pl/rejestracja („Podstrona Programu”; aktywny link do Podstrony dostępny jest na Stronie Programu) poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, zaakceptowanie, za pośrednictwem udostępnionego formularza, niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i uczestnictwem w Programie. Wymienione w niniejszym ustępie warunki należy spełnić łącznie. Uczestnik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Programie przed rejestracją w Programie poprzez zaznaczenie/ kliknięcie właściwego pola na Podstronie Programu. Powyższa akceptacja jest dobrowolna, lecz konieczna w przypadku woli uczestniczenia w Programie.
 3. W momencie przystąpienia do Programu, przez co należy rozumieć skuteczne zarejestrowanie się do Programu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, każdy Uczestnik uzyskuje indywidualne konto punktowe. Organizator będzie cyklicznie, raz na miesiąc, informował Uczestnika o stanie zgromadzonych przez Uczestnika punktów w Programie. Organizator będzie informował o stanie punktowym Uczestnika również przy okazji trwania akcji promocyjnych, jeśli Organizator będzie organizował takie akcje w ramach Programu. Ponadto Uczestnik może w dowolnym momencie zwrócić się do Organizatora, za pośrednictwem dedykowanego dla Programu adresu e-mail Organizatora, tj. programzpompa@kaisai.com („Adres E-mail Programu”), z pytaniem o liczbę takich punktów. 
 4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika  zobowiązania do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Programie oraz otrzymania Nagród jest wyrażenie i trwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem i realizacją Programu zgodnie z postanowieniami RODO.  

§ 4 Zasady organizacji Programu

Celem każdego Uczestnika Programu jest zebranie punktów przyznawanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, pozwalających na uzyskanie atrakcyjnych Nagród. Punkty będą przyznawane przez Organizatora na podstawie ilości fabrycznie nowych Urządzeń poprawnie zainstalowanych przez Uczestnika w Okresie Trwania Programu, z uwzględnieniem postanowień § 5 i 6 Regulaminu

§ 5  Rejestracja Urządzeń zainstalowanych przez Uczestników 

 1. W celu rozpoczęcia pozyskiwania punktów w Programie Uczestnik rejestruje się na platformie serwisowej dostępnej pod adresem: https://serwis.oze.eco/ („Aplikacja”). Rejestracji w Aplikacji Uczestnik dokonuje wybierając zakładkę „Firma instalacyjna” jako właściwy rodzaj konta, wypełniając wszystkie wymagane dla konta dane kontaktowe firmy oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie/ kliknięcie właściwego pola. Powyższa akceptacja jest dobrowolna, lecz konieczna w przypadku woli korzystania z Aplikacji i gromadzenia punktów w Programie. Do rejestracji w Aplikacji Uczestnik zobowiązany jest użyć adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Programie
 2. Podmiot, który zarejestrował się w Aplikacji przed przystąpieniem do Programu, nie musi rejestrować się w Aplikacji po raz kolejny. Nie wyłącza to jednak obowiązku rejestracji w Programie, zgodnie z §3 Regulaminu, z tym że w takiej sytuacji do rejestracji w Programie należy użyć adresu e-mail wykorzystywanego w Aplikacji. 
 3. W celu rejestracji Urządzenia w Programie Uczestnik loguje się na swoje konto w Aplikacji używając adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Aplikacji oraz nadanego w procesie rejestracji hasła.
 4. Uczestnik każdorazowo, dla zarejestrowania Urządzenia w Aplikacji (zakładka „Twoje Urządzenia”) zobowiązany jest do wprowadzenia wszystkich następujących informacji łącznie:
  1. model Urządzenia;
  2. numer seryjny Urządzenia;
  3. data sprzedaży Urządzenia do Użytkownika końcowego;
  4.  kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż Urządzenia do Użytkownika końcowego.
 5. Każdy Uczestnik odpowiada za zarejestrowane Urządzenia w pełni samodzielnie.

§ 6  Przeliczanie na punkty Urządzeń zainstalowanych przez Uczestników

 1. Za każde fabrycznie nowe, zainstalowane u użytkownika końcowego i zarejestrowane przez Uczestnika w Aplikacji w Okresie Trwania Programu Urządzenie Uczestnik otrzyma 1 punkt, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji instalacji Urządzenia przez uruchamiającego Urządzenie oficjalnego Partnera Serwisowego Organizatora („Partner Serwisowy”), potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem odbioru instalacji, zgodnie z ust. 3 poniżej.
 2. Uczestnik, po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem, otrzymuje punkt za każde poprawnie zainstalowane w Okresie Trwania Programu Urządzenie- niezależnie od terminu w jakim Uczestnik do Programu przystąpił, niezależnie od terminu w jakim Uczestnik nabył Urządzenie (w tym jeśli Uczestnik nabył Urządzenie przed Okresem Trwania Programu) i niezależnie od terminu, w którym Partner Serwisowy dokonał pozytywnej weryfikacji instalacji Urządzenia (punktowane będzie, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 3 poniżej, każde Urządzenie zarejestrowane przez Uczestnika w Aplikacji w Okresie Trwania Programu, chociażby weryfikacji Partner Serwisowy dokonał już po zakończeniu Okresu Trwania Programu).
 3.  Datą uznania Urządzenia na koncie Uczestnika, a tym samym datą przyznania Uczestnikowi punktu za Urządzenie, jest data wprowadzenia do Aplikacji informacji o dokonanej przez Partnera Serwisowego pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Uczestnika instalacji Urządzenia. Weryfikacji powyższej Partner Serwisowy dokonuje w trakcie uruchomienia Urządzenia. Wynik weryfikacji będzie wprowadzony do Aplikacji przez Partnera Serwisowego. Po zatwierdzeniu instalacji Uczestnik otrzyma drogą mailową informację w tym przedmiocie wraz z protokołami uruchomienia. 
 4. W przypadku dokonanej przez Partnera Serwisowego negatywnej weryfikacji instalacji Urządzenia punkt za zainstalowane Urządzenie nie zostanie przyznany. 
 5. W przypadku instalacji wymagającej poprawek Uczestnik otrzyma informację o niezbędnym zakresie poprawek. Po ich wykonaniu Uczestnik zobowiązany jest ponownie wygenerować zgłoszenie uruchomienia Urządzenia, bez konieczności ponownego wprowadzania danych, o których mowa w §5 ust. 4 Regulaminu. Do Urządzenia takiego ustęp 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. Organizator nie dopuszcza łączenia punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników na jedno konto w Programie, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 7.  Organizator dopuszcza łączenie punktów przez Uczestników w sytuacji tożsamości podmiotu będącego wyłącznym właścicielem dwóch lub więcej Uczestników, tj. możliwe jest łączenie punktów przez Uczestnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z Uczestnikiem działającym w formie spółki prawa handlowego w sytuacji, gdy wyłącznym właścicielem w takiej spółce jest wspomniany wyżej Uczestnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Podobnie, możliwe jest łączenie punktów przez dwie lub więcej spółki prawa handlowego, gdy wyłącznym właścicielem w takich spółkach jest ta sama osoba fizyczna. 
 8. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do informacji nt. liczby zgromadzonych punktów, a tym samym do liczby zarejestrowanych na jego koncie Urządzeń, za które przyznane zostały mu punkty w ramach Programu na zasadach wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku zauważenia ewentualnych nieprawidłowości w naliczonych punktach, Uczestnik może zgłosić taką okoliczność Organizatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania informacji o stanie posiadanych punktów. Organizator po weryfikacji naliczania punktów podejmie wiążącą decyzję co do ewentualnej korekty liczby naliczonych punktów. Zgłoszenia należy przesyłać na Adres E-mail Programu.
 9. Uczestnik może zdobywać dodatkowe "premiowe punkty" w grach, aktywnościach i promocjach organizowanych okresowo w ramach Programu, o ile Organizator zdecyduje się na zorganizowanie takich gier, aktywności lub promocji.
 10. W przypadku konieczności wymiany Urządzenia, za które Uczestnik otrzymał punkt w Programie, w sytuacji, gdy przyczyną wymiany była wada Urządzenia objęta udzieloną przez Organizatora gwarancją, Uczestnik nie traci otrzymanego za Urządzenie punktu. Za wymienione urządzenie pozbawione wad Uczestnikowi nie przysługuje jednak dodatkowy punkt. W przypadku wymiany Urządzenia, za które Uczestnik otrzymał punkt w Programie, w przypadku, gdy przyczyna konieczności wymiany leżała po stronie Uczestnika, punkt za zwrócone w ramach wymiany Urządzenie zostanie anulowany, co nie wyłącza prawa Uczestnika do uzyskania punktów za Urządzenie, które Uczestnik zainstalował w ramach wymiany. Do takiego Urządzenia zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego §6 powyżej. 

§ 7 Nagrody w Programie

 1. Bieżąca lista Nagród w Programie („Nagrody”) oraz liczba punktów, której zgromadzenie pozwala wymienić punkty na daną Nagrodę, dostępna jest na Stronie Programu oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Załącznik nr 1”)
 2. Ustalenie szczegółów Nagrody (w zależności od typu Nagrody m.in. w zakresie marki, opcji wyposażenia, miejsca destynacji itp.) pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora. 
 3. Zdjęcia i grafiki odwołujące się do Nagród, a zamieszczone na Stronie Programu lub w materiałach reklamowych mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu. 
 4. Sformułowania pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, a w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Załączniku nr 1.  

§ 8 Zamiana punktów na Nagrody. Termin wydania Nagród

 1. Wszystkie Nagrody będą wydawane Uczestnikom w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., niezależnie od daty, w której Uczestnik poinformuje Organizatora o chęci wymiany punktów na Nagrodę. Organizator, w przypadku dostępności danej Nagrody, zastrzega sobie możliwość wydania wybranej przez Uczestnika Nagrody we wcześniejszym terminie. 
 2. Uczestnik, który zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu i zgodnie z Załącznikiem nr 1 zgromadził wystarczającą liczbę punktów, może zgłosić Organizatorowi chęć wymiany punktów na jedną z dostępnych dla danego progu punktowego Nagród, z uwzględnieniem ustępu 1 powyżej. 
 3. Zgłoszenie chęci zamiany zgromadzonych punktów (wystarczających na otrzymanie danej Nagrody) na Nagrodę, powoduje pomniejszenie stanu konta punktowego Uczestnika o ilość punktów pobranych na potrzeby wydania Uczestnikowi wybranej przez niego Nagrody.
 4. Uczestnik może dokonać wyboru Nagrody przesyłając Organizatorowi oświadczenie w tym zakresie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. na Adres E-mail Programu (decydująca jest data faktycznie otrzymanego przez Organizatora oświadczenia Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie).
 5. Uczestnik uprawniony jest do uzyskania więcej niż jednej Nagrody w Programie w sytuacji, gdy na uzyskanie więcej niż jednej Nagrody Uczestnik zgromadzi odpowiednią liczbę punktów. 
 6. W przypadku braku dostępności wybranej przez Uczestnika Nagrody Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika po zakończonym Okresie Trwania Programu. W takim przypadku stan konta punktowego Uczestnika nie ulega pomniejszeniu, zgodnie z ustępem 3 powyżej, a Uczestnik uprawniony jest do dokonania wyboru innej Nagrody, na którą zgromadził wystarczającą liczbę punktów, z bieżącej listy Nagród. Alternatywnie, co pozostaje w gestii Organizatora, Organizator może zaproponować Uczestnikowi wybór innej Nagrody o wartości takiej samej lub możliwie najbardziej zbliżonej do wartości Nagrody pierwotnie wybranej przez Uczestnika. W przypadku skorzystania przez Organizatora z zastrzeżonego prawa zamiany, pozyskanie nagrody zamiennej nastąpi na podstawie odrębnych ustaleń dokonanych między Organizatorem a takim Uczestnikiem. 
 7. W przypadku niedokonania wyboru Nagrody w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, w przypadku nienabycia prawa do Nagrody lub w przypadku rezygnacji Uczestnika z Nagrody  Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu, w tym m.in. o wypłatę wartości Nagrody w formie pieniężnej, roszczenie o jakikolwiek rzeczowy ekwiwalent wartości Nagrody czy też roszczenie odszkodowawcze.
 8. Uczestnikom, którym została przyznana Nagroda nie przysługuje roszczenie o zamianę wybranej Nagrody na inne świadczenie, roszczenie o zmianę warunków Nagrody, w tym- między zmianę programu, miejsca destynacji, opcji wyposażenia czy też o zmianę jakichkolwiek innych warunków ww. Nagród.
 9. Punkty ani Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty ani Nagrody nie są pieniądzem elektronicznym.
 10. Po złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o chęci wymiany punktów na daną Nagrodę dokonanie przez Uczestnika zmiany wyboru nie jest możliwe, chyba że na zmianę taką Organizator wyrazi jednoznaczną zgodę. 
 11. Prawo Uczestnika do zbierania punktów oraz otrzymania Nagrody, jest niezbywalne i nie może zostać przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Uczestnik nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora zbyć lub w inny sposób przekazać lub przenieść punktów lub prawa do Nagrody ani jakichkolwiek praw związanych z niniejszym Programem, na rzecz osoby trzeciej.
 12. Będące Nagrodami Vouchery (w tym Voucher SPA) i Karty premiowe mają określoną wartość nominalną, termin ważności i określone zasady realizacji. Szczegóły w zakresie tych Nagród określone zostały w warunkach i regulaminach podmiotu, od którego Organizator nabywa ww. Nagrody. Uczestnik chcący otrzymać Nagrodę wskazaną w niniejszej ustępie zobowiązany jest uprzednio zapoznać się z warunkami i regulaminami podmiotu, od którego Organizator nabył Nagrodę. Wybór Nagrody będącej Voucherem lub Kartą premiową oznacza, że Uczestnik zapoznał się z wymaganymi regulacjami, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do respektowania postanowień dokumentów. W przypadku wątpliwości Uczestnika co do mającego zastosowanie do danej Nagrody zakresu regulacji Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o wskazanie, które dokumenty podmiotu, od którego Organizator nabył Nagrodę, mają zastosowanie do Nagrody wybieranej przez Uczestnika. 

§ 9 Warunki wydania Nagród

 1. Organizator, w zależności od rodzaju Nagrody, przewiduje następujące sposoby wydania Nagród Uczestnikom: wysłanie pocztą, pocztą elektroniczną, kurierem na adres Uczestnika, doręczenie przez przedstawiciela Organizatora lub indywidualne przekazanie przez Organizatora w sposób i w miejscu ustalonym z Uczestnikiem. O sposobie wydania Nagród Uczestnikom decyduje Organizator. 
 2. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje prawo do więcej niż jednej Nagrody Organizator może wysłać te Nagrody łącznie. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność otrzymanej przez Uczestnika Nagrody w Programie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca), o ile Nagroda została taką gwarancją objęta. W przypadku, w którym Nagroda zostanie objęta gwarancją przez podmiot inny niż Organizator, a Organizator będzie dysponował dokumentem gwarancyjnym, Organizator przekaże Uczestnikowi gwarancję na Nagrodę. W przypadku konieczności udokumentowania zakupu Nagrody dla skorzystania z gwarancji, Uczestnik ma prawo wystąpić do Organizatora o kopię dowodu zakupu Nagrody. Jeśli Organizator jest jednocześnie generalnym dystrybutorem Nagrody i Organizator udziela na nią gwarancji, Nagroda zostanie objęta gwarancją Organizatora na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Organizatora. 
 4. Konferencję i Szkolenie (7-9 dni) zaplanowano w terminie do 31 grudnia 2024 r. O dokładnej dacie wyjazdu Organizator poinformuje Uczestników, którzy wybrali tę Nagrodę i spełniają wszystkie przewidziane niniejszym Regulaminem   warunki do jej otrzymania, najpóźniej 30 dni przed datą wyjazdu.
 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany daty Szkolenia i Konferencji w sytuacji zaistnienia przyczyny od niego niezależnej, uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej organizację Szkolenia i Konferencji w planowanym terminie, w tym ze względu na bezpieczeństwo Uczestników, w tym spowodowane m.in., lecz nie wyłącznie, wystąpieniem siły wyższej. W takiej sytuacji Organizator poinformuje o swojej decyzji Uczestników drogą mailową bądź telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w Programie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzonej informacji o zaistnieniu w/w przeszkody. W przypadku odwołania Szkolenia i Konferencji postanowienia § 8 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

§ 10 Reklamacje i uwagi

 1.  Dotyczące Programu reklamacje lub uwagi ze strony Uczestników Programu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub drogą korespondencji e-mail na Adres E-mail Programu i powinny zawierać: NIP firmy, imię i nazwisko / firmę (nazwę), numer telefonu, adres e-mail i dokładny adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyn reklamacji.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w przeciągu 14 dni od wpływu reklamacji lub uwagi o stanowisku Organizatora wobec reklamacji lub uwagi. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie oznacza uwzględnienia reklamacji lub uwagi Uczestnika.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji lub uwag Uczestnika jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika, przy czym Organizator z własnej inicjatywy może zmienić podjętą uprzednio decyzję w przypadku wyjścia na jaw nowych okoliczności, nieznanych Organizatorowi w chwili podejmowania poprzedniej decyzji.

§ 11 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Programu jest KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000707159. W sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu e-mail: programzpompa@kaisai.com
 2. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla celu organizacji Programu, w tym rozpatrywania reklamacji. 
 3. Dane osobowe Uczestników Programu, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są przetwarzane przez Organizatora na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) tj. na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w Programie. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas trwania Programu oraz okres 3 lat po zakończeniu Programu, w każdym razie jednak nie później niż do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika;   
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Uczestników oraz Laureatów a także w celu prowadzenia przez Organizatora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ostatniej komunikacji z Uczestnikiem, którego dane dotyczą; 
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe Laureata będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia, zgodnie z przepisami lecz nie dłużej niż 6 lat.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział Uczestnika w Programie.
 5. Przetwarzane przez Organizatora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą. 
 6. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a także usługodawcy i podwykonawcy Organizatora. 
 7. Uczestnikom Programu udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przenoszenia danych osobowych. W zakresie w jakim dane Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Organizatora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Programie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach dystrybuowanych przez Organizatora, a dotyczące Programu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą dla Organizatora i Uczestników mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu wybranemu przez siebie podwykonawcy.
 4. Zobowiązanie Organizatora do komunikacji z Uczestnikami obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania lub zaniechania Poczty Polskiej lub innych operatorów pocztowych, kurierskich lub za wadliwe, niezawinione przez Organizatora działanie systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się na odległość. Wszelka korespondencja do Uczestnika oraz wysyłka Nagród będzie kierowana przez Organizatora na adres pocztowy lub adres-email wskazany przez Uczestnika w chwili rejestracji w Programie. W przypadku zmiany adresu Uczestnik obowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie pisemnie Organizatora na adres jego siedziby. Wszelka korespondencja kierowana do Uczestnika na jego dotychczasowy adres pocztowy lub e-mail będzie uważana za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania przez Organizatora w/w pisemnego zawiadomienia o zmianie. Przyjmuje się, że osobą upoważnioną do odbioru korespondencji, w tym Nagród, jest osoba dostępna i odbierająca korespondencję pod adresem wskazanym powyżej. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyznanie Nagrody Uczestnikowi niespełniającemu warunków do jej uzyskania, anulowanie tej Nagrody, niedostarczenie Nagrody Uczestnikowi, brak możliwości skorzystania z Nagrody lub jakiekolwiek inne niedogodności Uczestnika, jeżeli nie wynikało to z zawinionego działania Organizatora lub jego podwykonawców. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, skutki decyzji jakichkolwiek władz państwowych (w tym państw obcych) i inne niezależne od niego zdarzenia, w tym dotyczące Uczestnika (sprawy osobiste Uczestnika, objęcie Uczestnika kwarantanną, stan zdrowotny Uczestnika, skutki będące następstwem naruszenia przepisów prawa przez Uczestnika, decyzje odmawiające wjazdu na terytorium danego kraju, decyzje w przedmiocie ekstradycji itp.). Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niepoinformowania, opóźnienia w poinformowaniu o szczegółach Nagród (w tym organizacyjnych), niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu Nagrody lub jakiejkolwiek innej korespondencji kierowanej do Uczestnika – spowodowane działaniem lub zaniechaniem operatorów pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych lub wadliwym działaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się na odległość, chyba że to wadliwe działanie zostało zawinione przez Organizatora. W ww. niezawinionych przez Organizatora przypadkach postanowienia § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce podczas lub w związku z realizacją Nagród, z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez Organizatora. 
 7. Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie stanowią przychód Uczestnika Programu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2647, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.). Organizator informuje, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego należnego z tytułu Nagród uzyskanych przez zwycięzców będących przedsiębiorcami. Uregulowanie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej tj. z tytułu uzyskanych Nagród ciąży wyłącznie na Uczestnikach.
 8. Niestosowanie się lub naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Programu, utratę zgromadzonych punktów i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania temu Uczestnikowi Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie jakichkolwiek innych roszczeń wykluczonego Uczestnika w stosunku do Organizatora związanych z Programem. Wiążącą i ostateczną decyzję o usunięciu z Programu podejmuje Organizator bez udziału Uczestnika. O tym, czy Uczestnik ma możliwość powrotu do Programu, czy też nie, w tym czy zachowuje zgromadzone dotychczas punkty, decyduje Organizator na pisemny wniosek Uczestnika. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik, powinien zgłosić w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o usunięciu pod rygorem utraty możliwości zgłoszenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na Adres E-mail Programu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak lub złe funkcjonowanie Strony Programu, Aplikacji jak również za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania transmisji danych z witryny do Uczestnika Programu i w odwrotną stronę.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Programu. Niniejszy Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227, z późn. zm.).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Programu, w tym treści niniejszego Regulaminu (w tym w zakresie przyznawanych Nagród czy zasad punktacji) bez podania przyczyny, za stosownym powiadomieniem umieszczonym na stronie Programu od daty wyznaczonej przez Organizatora, nie wcześniejszej niż dzień upublicznienia zmiany na Stronie  Programu lub w przypadku niepodania daty, od dnia upublicznienia zmiany na Stronie  Programu. Zmiana taka nie będzie naruszać definitywnie nabytych praw Uczestników. Uczestnik ma prawo złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego udziału w Programie w związku ze zmianą zasad Programu, w tym treści Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału w Programie powinno być doręczone na adres Organizatora i jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczenia o Nagrody przewidziane w Programie. 
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję rozstrzygającą podejmuje jednostronnie Organizator.
 13. Niniejszy Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na stronie programzpompa.pl
 14. W sprawie Programu można się kontaktować z Organizatorem, wysyłając korespondencję na adres e-mail:  programzpompa@kaisai.com
 15. W przypadku skierowania korespondencji na inny adres e-mail niż wskazany w ust. 14 powyżej lub skierowania ewentualnej korespondencji pisemnej na adres inny niż adres siedziby Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi i uznania korespondencji za niedoręczoną, ze wszystkimi skutkami z powyższego wynikającymi, w tym uznaniem, że doszło do uchybienia przez Uczestnika przewidzianym w Regulaminie terminom.
 16. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Programu Uczestnicy i Organizator oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Gdańsku według właściwości Oddziału Organizatora w Gdańsku. 
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.